បង្កើនរសជាតិរបស់អ្នក

ក្នុងបេសកកម្មដើម្បីក្លាយជាប្រតិបត្តិករអាហារដែលជាទីស្រឡាញ់បំផុតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រ

អំពីក្រុមហ៊ុន រីករាយ

ការេ

មិនមែនជាភោជនីយដ្ឋានសាច់អាំងធម្មតាទេ! ការេ ជាភោជនីយដ្ឋានសាច់អាំងបែបជប៉ុនកាត់ខ្មែរ ដែលពេញនិយមបំផុតជាមួយចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា។​

Learn More

មីដុត

មីដុតដំបូងបង្អស់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលមាន​មានឪជារស់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ រួមផ្សំជាមួយការចម្អិនដែលពោរពេញដោយភាពច្នៃប្រឌិត។​

Learn More

ប៉ាវ ប៉ាវ

ស៊ុបឆ្នាំងភ្លើងរសជាតិដើមពីប្រទេសចិន ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញ​

Learn More

MOOD Community Bar

ឆាប់ៗនេះ រីករាយជាមួួយការនាំមកជូននូវបទពិសោធន៍បារបែបសហគមន៍

Learn More

TONKOTSU KAZAN RAMEN

( ឆាប់ៗនេះ )

Learn More

ការេ

មិនមែនជាភោជនីយដ្ឋានសាច់អាំងធម្មតាទេ! ការេ ជាភោជនីយដ្ឋានសាច់អាំងបែបជប៉ុនកាត់ខ្មែរ ដែលពេញនិយមបំផុតជាមួយចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា។​

Learn More

មីដុត

មីដុតដំបូងបង្អស់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលមាន​មានឪជារស់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ រួមផ្សំជាមួយការចម្អិនដែលពោរពេញដោយភាពច្នៃប្រឌិត។​

Learn More

ប៉ាវ ប៉ាវ

ស៊ុបឆ្នាំងភ្លើងរសជាតិដើមពីប្រទេសចិន ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញ​

Learn More

MOOD Community Bar

ឆាប់ៗនេះ រីករាយជាមួួយការនាំមកជូននូវបទពិសោធន៍បារបែបសហគមន៍

Learn More

TONKOTSU KAZAN RAMEN

( ឆាប់ៗនេះ )

Learn More
ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍

ស្វែងយល់អត្ថបទថ្មីៗ ពីរីករាយ

មើលអត្ថបទទាំងអស់
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.